Veřejné obchodní podmínky

Provozovatel služby

Provozovatelem stránek WP-admin.cz a UdrzbaWebu.cz (dále „služba“) je společnost WP-admin.cz s.r.o., IČ 05985480, Dolní náměstí 21/305, 74601, Opava, vedená pod spisovou značkou C 70166 u Krajského soudu v Ostravě.

Poskytovatel služby

Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatelem služby je provozovatel služby nebo smluvní pracovník provozovatele.

Zákazník

Zákazníkem se rozumí právnická osoba, která uzavře smlouvu s provozovatelem.

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě předchozí objednávky okamžikem, kdy zákazník předá poskytovateli přístupové údaje k vlastním webovým stránkám nebo dalším zdrojům (serverům, databázím apod.).

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodat zákazníkovi objednanou službu. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že není možné službu dodat v požadované kvalitě, poskytovatel nebo zákazník smí odstoupit od smlouvy. Poskytovateli náleží část odměny za prokazatelně dodanou část služby.

Poskytovatel se zavazuje zachovat obchodní tajemství zákazníka, přistupovat ke svěřeným prostředkům zodpovědně a zabránit jejich zveřejnění, plýtvání, poškození, zničení nebo jinému snížení hodnoty.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za služby třetích stran a jejich kvalitu či dostupnost.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník se zavazuje informovat poskytovatele o všech okolnostech, které mohou napomoci efektivnějšímu dodání služby (např. vliv třetích stran).

Zákazník má právo na informace týkající se průběhu plnění služby, tzn. záznam provedených činností.

Ceny

Aktuální a platné ceny mohou být uvedeny na webu, mohou být také součástí individuální nabídky. Cena za každý úkon je jasně definována před započetím prací. Poskytovatel je plátcem DPH.

Ochrana osobních údajů

Získané osobní údaje jsou použity pro aktivity provozovatele.  Nebudou předány žádné osobě. Posíláme pouze vyžádané e-mailové zprávy. Osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. S dodavateli máme podepsány zpracovatelské smlouvy. Více v dokumentu o ochraně osobních údajů.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi poskytovatelem služby a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
adr.coi.cz